Categorías

your content here

Aviso Legal

As presentes condicións e aviso legal, teñen por obxecto regular o acceso e o réxime de adquisición dos produtos facilitados pola empresa “Quesería Gerardo” ao Usuario a través da súa páxina Web, constituíndo o marco xurídico que desenvolve a relación contractual. Os produtos e contidos, serán os que se atopen a disposición do Usuario na seguinte páxina Web: http://www.mercadodelugo.gal/queseria-gerardo/

Este portal web pertence ao proxecto impulsado polo Excmo. Concello de Lugo para a Formación e deseño de portal empresarial para a Praza de Abastos e Mercado Municipal de Quiroga Ballesteros.

Nesta tenda virtual comercializaranse produtos e servizos da empresa “Quesería Gerardo” que a xestiona nunha relación directa entre consumidor e empresa quedando excluído o Excmo. Concello de Lugo de devandita relación e en consecuencia liberado das responsabilidades comerciais e xurídicas que a mesma conleva.

Titularidade

A empresa “Quesería Gerardo”, con domicilio en Mercado, Rúa Quiroga Ballesteros s/n, Posto 31 , é a titular do portal http://www.mercadodelugo.gal/queseria-gerardo/ e pon este portal a disposición dos usuarios de Internet, coa finalidade de proporcionar información sobre os produtos, servizos e ofertas.

Pode poñerse en contacto coa empresa enviando un e-mail á dirección de correo electrónico martafonseca1@hotmail.com

Aceptación e dispoñibilidade

As presentes Condicións, regulan a relación xurídica derivada dos procesos de contratación formalizados polos Usuarios a través da páxina Web de “Quesería Gerardo”. Os Usuarios aceptan expresamente a adhesión plena e sen reservas ás presentes estipulacións, na versión publicada por “Quesería Gerardo” no momento en que o Usuario contrate o produto e/ou contidos no que está interesado. Xa que logo o Usuario comprométese a ler atentamente as condicións de contratación, cada vez que proceda á contratación dalgún produto, dado que as mesmas puideron ser obxecto de modificación desde a última vez que accedeu.

Mediante a aceptación das presentes Condicións Xerais de contratación o Usuario declara:

a. Que é unha persoa con capacidade para contratar.

b. Que leu e acepta as presentes condicións xerais de contratación.

O Usuario terá acceso sempre e en todo caso, con carácter previo ao comezo do procedemento de contratación de produtos, ás condicións de contratación, podendo ser almacenadas e/ou reproducidas nun soporte duradeiro.

Modificación das condicións de contratación

“Quesería Gerardo” poderá modificar as presentes estipulacións sempre que exista causa ou motivo suficiente para iso. Enténdese que existe causa ou motivo suficiente para a modificación, con carácter enunciativo e non limitativo, cando esta teña por finalidade:

a. Ampliar a gama ou número de produtos que se poñen a disposición dos Usuarios ou mellorar os existentes.

b. Modificar, substituír ou actualizar os prezos dos produtos que se ofrecen a través da páxina Web.

Forma de pago

Os prezos e tarifas aplicables á contratación por parte do usuario dos servizos, serán os que figuren na páxina Web de “Quesería Gerardo”: http://www.mercadodelugo.gal/queseria-gerardo/, no momento no que o usuario acceda ao servizo específico, e proceda a iniciar o proceso de contratación.

“Quesería Gerardo” resérvase o dereito a modificar os prezos dos produtos publicados na páxina Web mencionada anteriormente, cando así o considere convinte e facéndoo visible na páxina Web.

Prezos e Impostos aplicados

Os prezos aplicables son os que figuran na Web no momento no que o cliente realiza o seu pedido.

O prezo dos produtos que aparecen na Web, inclúe o Imposto de Valor Engadido (IVA) correspondente segundo o produto.

Forma de envío

“Quesería Gerardo” realizará a entrega consonte a casuística de pago acordada no proceso de compra e sempre en ámbito nacional.

Formas de pago

A plataforma permitirá as seguintes formas de pago

a. PayPal

b. Contrarrembolso

c. Transferencia bancaria

Condicións de venda

Os prezos e textos publicados na páxina http://www.mercadodelugo.gal/queseria-gerardo/ están suxeitos a variacións sen previo aviso, inclusive especificacións técnicas. É obrigación do cliente comprobar a mercancía que se lle entrega.

En caso de cambios por defecto dun produto, a empresa pasará a retirar o devandito produto e cambiarao por outro en perfectas condicións e reembolsará o importe.

A empresa do produto asumirá o gasto de envío do novo produto.

O risco de perda ou danos na mercancía transmítese ao cliente dende o momento no que se produce a entrega no domicilio do cliente.

“Quesería Gerardo” non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos ocasionados polo mal uso das mercadorías.

O Usuario será guiado no trámite que debe seguirse para a celebración do contrato, así coma para a identificación e corrección dos datos que facilite para a celebración do contrato a través dos formularios creados ao efecto.

“Quesería Gerardo” non arquivará o documento electrónico no que se formalice cada contratación. Pola contra, o Usuario acepta as presentes Condicións Xerais de Venda, que permanecerán accesibles desde a páxina Web.

O contrato formalízase no idioma galego, de acordo coas presentes Condicións.

As ofertas terán a vixencia que se especifique en cada caso na páxina Web. No caso de que se esgotasen as existencias antes da data de finalización da oferta, poderase fornecer, de común acordo co Usuario, un produto de calidade e prezo equivalentes.

O Usuario poderá consultar as características esenciais de cada produto a través da súa descrición na páxina Web.

Protección de datos persoais

O acceso dos Usuarios ao portal e a compra dos produtos ofrecidos a través da páxina Web implica o tratamento de datos de carácter persoal. Para “Quesería Gerardo”, reviste unha gran importancia o cumprimento da normativa sobre protección de datos de carácter persoal e sobre servizos da sociedade da información e comercio electrónico.

Xeralmente, as persoas que fan uso da páxina web fano sen necesidade de facilitar ningún dato de carácter persoal. No entanto, para acceder aos servizos, os Usuarios, en certos casos deberán facilitar certos datos de carácter persoal. “Quesería Gerardo” , garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos Usuarios, segundo o establecido na normativa sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, e sobre Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

“Quesería Gerardo” cumpre a lexislación vigente en materia de protección de datos, habendo adoptado os procedementos administrativos e técnicos necesarios para garantir a seguridade dos datos persoais que recompilamos.

Neste senso, o Usuario queda informado e presta o seu consentimento para a incorporación dos seus datos aos ficheiros automatizados titularidad de “Quesería Gerardo”, domiciliado en Mercado, Rúa Quiroga Ballesteros s/n, Posto 31 debidamente inscritos ante o Rexistro Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal, e para o tratamento automatizado dos seus datos, consecuencia da consulta, solicitude ou contratación de calquera servizo, ou de calquera transacción ou operación realizada, ao obxecto de acceder á información e aos servizos facilitados por “Quesería Gerardo” a través da páxina web, e no seu caso para o mantemento da relación contractual, así coma para o envío de ofertas ou comunicacións publicitarias e promocionais.

O Usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a comunicar a “Quesería Gerardo” os cambios que se produzan nos mesmos. O Usuario ten dereito a opoñerse ao tratamento de calquera dos seus datos que non sexan imprescindibles para a celebración do contrato e á súa utilización para calquera finalidade distinta do mantemento da súa relación contractual.

A política de privacidade de “Quesería Gerardo” garante ao Usuario en todo caso a posibilidade de exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos, notificándoo a “Quesería Gerardo” enviando un e-mail á dirección de correo electrónico martafonseca1@hotmail.com con copia do seu DNI.

Así mesmo, e en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, “Quesería Gerardo” exclusivamente enviará ofertas ou comunicacións publicitarias e promocionales por vía electrónica á súa dirección de correo electrónico ou a través doutro medio de comunicación electrónica equivalente, a aqueles Usuarios que outorguen expresamente o seu consentimento.

“Quesería Gerardo” informa ao Usuario que poderá darse de baixa deste tipo de comunicacións, seguindo as instrucións que aparecen ao final de todos os nosos correos electrónicos ou comunicándoo por escrito á dirección de correo electrónico martafonseca1@hotmail.com.

Dereitos e obrigas das partes

a. Obrigacións de “Quesería Gerardo”

Os comercios adheridos á Plataforma de Comercio Electrónico para a Praza e Mercado de Abastos do Concello de Lugo, comprométense a cumprir coas seguintes obrigas contractuais derivadas da relación comercial co Usuario consecuencia da contratación dos servizos por parte do mesmo:

- Prestar coas máximas garantías ao Usuario, o servizo solicitado por este conforme ao disposto nas condicións de contratación, sen faltar á boa fe contractual.

- Informar expresamente ao Usuario da existencia das presentes condicións con carácter previo ao comezo do procedemento de contratación.

- Informar ao Usuario con carácter previo á contratación e de xeito concreto, clara, precisa e inequívoca, das características específicas dos servizos solicitados, tales como o prezo dos mesmos e os impostos que lle sexan de aplicación.

- Poñer a disposición do Usuario un exemplar do texto das condicións xerais.

b. Obrigas do Usuario

Pola súa banda, o Usuario comprométese a:

- Levar a cabo o íntegro cumprimento do establecido nas presentes condicións dos servizos facilitados por “Quesería Gerardo”

- Completar os formularios de rexistro previos ao comezo do procedemento de contratación con información veraz e actual.

- Facilitar, de forma correcta os datos bancarios solicitados por “Quesería Gerardo”

- Pagar o prezo dos produtos adquiridos, sen que a presentación dunha reclamación lle exima desta obriga.

c. Dereitos do usuario:

Toda a información proporcionada ao cliente terá o carácter de vinculante para o oferente nos termos establecidos pola lexislación vixente.

Todo usuario ten dereito a que os bens que adquira sexan da categoría e requirimentos legais contratados ou daquela calidade que garde proporción directa coa categoría do establecemento.